کاتالوگ ها

 

 

 

    کاتالوگ جامع حفاظت کاتدیک 

    سیسستم حفاظت کاتدیک کافویی  

    کنترل همگام سازی بوسیله ماهواره موقعیت یاب  GPS

                   سیستم کنترل و پایش از راه دور

                   سیستم حفاظت کاتدیک خورشیدی 

  

 

  •          گواهی ها

شرکت برنا الکترونیک اولین تولید کننده ترانسفورمر رکتیفایرهای ضد انفجار و تنها شرکت دارنده گواهی ATEX  جهت ساخت ترانسفورمر های ضد انفجار از شرکت ECM  ایتالیا ،در ایران می باشد. 

 

دانلود مدارک گواهی ها