وسلها

 

 

 

حفاظت کاتدیک وسل های مدفون همواره امری مهم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. برنا الکترونیک جهت حفاظت سطوح داخلی و خارجی وسل های مدفون در خاک شیوه هایی متنوع با استفاده از روش های تزریق جریان با آرایش متنوع بستر آندی و یا با استفاده از آندهای فداشونده ارائه می دهد و آماده ارائه طرح مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا سیستم های مذکور می باشد.