دریایی

 

 

گروه برنا الکترونیک پیشرو در طراحی، تأمین تجهیزات و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیک و کنترل خوردگی با استفاده از دانش فنی و توانایی تولید تجهیزاتی نظیر آندهای دریایی، تجهیزات جنبی، آند ضدخزه و تجهیزات پایش،  قادر به ارائه خدمات در زمینه سیستم های حفاظت کاتدیک انواع سازه های دریایی شامل اسکله، کشتی، زیر دریایی، پل های دسترسی، سکوهای نفتی و ... به روش تزریق جریان و یا استفاده از آندهای فداشونده می باشد.