خط لوله

 

 

شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی برای ساخت و نصب تجهیرات حفاظت کاتدی و کنترل خوردگی را برای خطوط لوله پیشنهاد میدهد.
خدمات ما شامل نصب آندهای فداشونده و تزریق جریان، در بسترهای آندی مختلف (چاه عمیق، چاه سطحی، بستر نزدیک، توزیعی و...) و متعلقات آنها، اتصالات کابل به لوله، ایستگاه های تست، جعبه های اتصال، ترانس رکتیفایرو... میشود.