بویلرها

 

 

جهت جلوگیری از خوردگی داخلی بویلر ها می توان از حفاظت کاتدیک چه بصورت تزریق جریان و چه بصورت آند فدا شوند استفاده نمود. در مقایسه بین این دو روش حفاظت کاتدیک پیوسته به شیوه تزریق جریان با استفاده از آندهایMixed Metal Oxide (MMO) به عنوان مناسب­ترین راهبرد با عمر حفاظت بلند مدت شناخته می­شود.

گروه برنا الکترونیک با بهره مندی از منابع انسانی متخصص و نیز امکانات تولید انواع تجهیزات از جمله ترانسفورماتور-رکتیفایر، آند های MMO و انواع آند های فداشونده، تجهیزات اندازه ­گیری و سایر اقلام مورد استفاده در سیستم­های حفاظت کاتدیک، قادر به ارائه همکاری و خدمات در زمینه مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای پروژه­های حفاظت کاتدیک و کنترل خوردگی بویلرها می­ باشد.