پایش خوردگی

 

به دلیل وسعت و فراوانی تأسیسات، فرآیندها و تجهیزات موجود در پالایشگاهها، در عمل تشخیص خوردگی در آنها بسیار حیاتی و پیچیده است. روشهای گوناگون مستقیم و غیرمستقیم برای ارزیابی خوردگی وجود دارد که هر کدام از آنها نقاط ضعف و قوت خود را داراست.

برخی از آنها را میتوان در حال کار انجام داد و بعضی را میتوان در حالت خاموشی انجام داد. معمولاً بیش از یک روش اندازه گیری به کار برده میشود تا نقاط ضعف یکی توسط روش دیگر پوشش داده شود. بعضی از تکنیکها را نیز میتوان به صورت همزمان اجرا کرد.

شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی از خدمات مهندسی پایش خوردگی را ارائه میدهد.