حفاظت کاتدیک

 

 

 

به طور عمومی خوردگی را میتوان از بین رفتن ماده از طریق واکنش آن با محیط تعریف کرد. این واکنش برای فلزی که در تماس با یک محیط آبی قرار دارد، یک واکنش الکتروشیمیایی است که شامل انتقال الکترونها از سطح تماس فلز و محلول است.فلز خالص از لحاظ ترمودینامیکی ناپایدار است و تمایل دارد که اکسید شده و به ترکیبات معدنی خود بازگردد زیرا انرژی زیادی برای استخراج به آن داده شده و فلز میخواهد با تخلیه این انرژی به سطح پایینتری از انرژی رسیده و پایدارتر شود. خوشبختانه خاصیت الکتروشیمیایی خوردگی این امکان را به ما میدهد که بتوانیم خوردگی را ردیابی کنیم. زمانی که فلز در آب یا خاک مرطوب قرار میگیرد، واکنشهای الکتروشیمیایی در سطح فلز شروع میشوند و این موجب ایجاد پتانسیل الکتریکی در سطح فلز میشود.

اختلاف این پتانسیل الکتریکی را میتوان نسبت به یک الکترود مرجع اندازه گیری کرد و از این طریق خوردگی را ردیابی کرد. به روشهای مختلفی میتوان از واکنش خوردگی جلوگیری کرد مانند استفاده از ممانعت کننده ها، پوشش، حفاظت کاتدی و آندی و غیره. حفاظت کاتدی روشی است که در آن با کاتد کردن فلز مورد نظر و آند کردن یک ماده دیگر از سازه مورد نظر حفاظت میکند.

شرکت برناالکترونیک خدمات کاملی به منظورکنترل خوردگی بخصوص با روش های حفاظت کاتدیک و آندیک را در قالب پروژه های EPC ارائه میدهد.