بازدیدهای سالیانه

 

 

 

بازدیدهای سالیانه برای ارزیابی عملکرد سیستم حفاظت از خوردگی بسیار مهم است.

شرکت برناالکترونیک با بهره مندی از متخصصین توانمند، تمامی خدمات بازدیدهای سالیانه و رفع عیب سیستمهای حفاظت خوردگی را با جدیدترین دستگاهها و روشها ارائه میدهد.