آموزش

 

یکی از مهمترین اهداف این شرکت برطرف نمودن نیازمندیهای مشتریان در زمینه آشنایی با اصول اولیه و پیشرفته سیستم های کنترل خوردگی و همچنین آموزش بهره برداران جهت نگهداری صحیح از این سیستم ها می باشد. 

 

سر فصل دوره ها

·  اصول و مبانی خوردگی

·  انواع سیستم های کنترل خوردگی

·  معرفی استانداردهای خوردگی

·  معیارهای حفاظت کاتدیک و آندیک

·  روش های طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های کنترل خوردگی

·  روش ها و ابزارهای اندازه گیری در سیستم های کنترل خوردگی