ترانسفورمر رکتیفایر سیستم ضدخزه

 

 

 

 

 

موجودات زنده می توانند بر روی هر سطح جامد شناور در آب دریا چسبیده و تکثیر شوند.بعد از گذشت در حدود دو ساعت غوطه وری در آب دریا، یک لایه آلی غیر زنده بر روی سطح جامد تشکیل می شود.بعد از یک تا دو روز،یک لایه لزج باکتریایی بر روی لایه قبلی تشکیل می شود. واین لایه ها با گذشت زمان بیشتر و بیشتر میشوند.این لایه های لزج یک سد جزئی در مقابل نفوذ بین سطح مشترک جامد (فلز) و توده آب دریا ایجاد می کند این لایه لزج، معمولاً پیوسته نبوده و باعث افزایش میزان خوردگی موضعی می گردد. علی الخصوص این موضوع در مجاری ورودی وخروجی آب سازه های دریایی و شناورها تاثیر جدی گذاشته وباعث انسداد آنها می گردد که ممکن است اثرات جدی بر روی بازده سرمایش آب دریا و تجهیزات آتش­نشانی داشته باشدو همچنین آب لوله کشی برای استفاده های دیگر قابل مصرف نباشد.
سازه­ های دریایی اغلب در آب­های نسبتا کم عمق قرار می­گیرند جائیکه زاد و ولد موجودات دریایی در آنجا خیلی زیاد است.این امر باعث می­شود تا لوله­کشی آب دریا بطور ویژه­ای در معرض خطر انسداد قرار بگیرد.
سیستم ضد خزه ی ساخت شرکت برنا الکترونیک بر روی کشتی ها نیز نصب شده و آب لوله کشی را بوسیله تزریق جریان  بدون هر گونه خزه وارد کشتی می کند.