ترانسفورمر رکتیفایرچند مداره

 

 

 

به جهت حذف مقاومت های متغیر از مدار سیستم حفاظت کاتدی (بالانس نمودن سیستم حفاظت کاتدی دارای مقاومت های متغیر در برخی موارد بسیار مشکل و دردسرساز می باشد) از تقسیم توان خروجی ترانسفورمر رکتیفایر در واحدهایی با ظرفیت کمتر (با قابلیت کنترل خروجی مجزا) استفاده  می شود. به عبارت دیگر در یک دستگاه ترانسفورمر رکتیفایر، چند دستگاه با ظرفیت کمتر قرار داده شده که هر یک امکان اعمال حفاظت و تنظیم به صورت جداگانه را دارا می باشند.

در برخی موارد جهت حفاظت از خوردگی سازه های مدفون در الکترولیت جریان کمی مورد نیاز می باشد که در عین حال سازه های مذکور دارای تعدد بوده و هر سازه می بایست دارای کنترل جداگانه ای باشد. در این شرایط استفاده ترانسفورمر رکتیفایر های چندکاناله توصیه می گردد.