ترانسفورمر رکتیفایردریایی

 

 

 

بدنه ی کشتی ها در هنگام حرکت به دلیل برخورد با آب دریا دچار خوردگی و زنگ زدگی می شود که درصد خورگی آن ها بسته به سرعت حرکتشان متفاوت می باشد.

از اینرو به منظور حفاظت از بدنه ی کشتی از ترانسفورمر رکتیفایر هوشمند  ساخت شرکت برنا الکترونیک که قابلیت تنظیم خودکار خروجی را دارد، استفاده می گردد. که  خروجی منفی آن به بدنه کشتی متصل شده وخروجی مثبت ازطریق دو آند به بدنه چپ و راست کشتی متصل می گردد و دو هافسل که در سمت چپ و راست کشتی برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل نصب می گردند که این دوهافسل (الکترود مرجع) به ترانسفورمر رکتیفایر متصل می باشند و با توجه به پتانسیل کمتر جریان مناسب جهت حفاظت بدنه کشتی القا میگردد.

بنابراین با توجه به تغییر مقاومت آب در اثر تغییر مقدار نمک موجود در آن در نقاط مختلف جریان مورد نیاز توسط رکتیفایر تنظیم میگردد.