ترانسفورمررکتیفایر SAFE

 

 

ترانسقورمر رکتیفایر قابل نصب در محیط ایمن

این ترانسفورمر رکتیفایرها در منطقه امن (Nonhazardous Area)  نصب می گردند.