پرایمر و هندی کپ

 

محل هایی که کابل به سازه تحت حفاظت متصل شده و در الکترولیت مدفون می باشد، به دلیل شار جریان در این محل از آسیب پذیری بیشتری نسبت به نقاط دیگر در برابر خوردگی برخوردار است. برای بازسازی پوشش محل فوق از پرایمر و هندی کپ استفاده می شود. جنس پرایمرها و هندی کپ ها از مواد پایه نفتی می باشد.
پرایمر ها در دو نوع لیتری (مایع) و اسپری موجود بوده و استفاده می شود.