سیستم سنکرون سازی

 

 

برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم حفاظت کاتدیک و پیدا کردن خطاها در خط لوله تستهایی انجام می گردد.

 وDCVGصورت می گیرد تست از جمله تست هایی که برای پیدا کردن خطاهای موجود در COATING  است. همانگونه که می دانید برای رسیدن به نتایج دقیق در تست های مذکور لازم استتست CIPS   اندازه گیری شود. برای اینINSTANT OFF و اختلاف پتانسیل در وضعیت  حذف گرددIR DROUP منظور در روش حفاظت کاتدیک تزریق جریان اقدام به خاموش و روشن کردن ترانس رکتیفایر می نمایند که به صورت معمول برای جلوگیری از دپلاریزه شدن خط زمان خاموشی ترانسفورمر رکتیفایر بسیار کوتاه و حداقل 2/1 زمان روشن بودن دستگاه تنظیم می گردد اما نکته حائز اهمیت اینجاست که اگر برروی یک خط که توسط چند ترانسفورمر رکتیفایر حفاظت می شوند یک ترانس یا چند ترانس روشن باشند جریان تزریقی آنها با بخشی که در حال اندازه گیری است مدار خود را بسته و اندازه گیری را دچار خطا می نماید بنابر این لازم است برای اطمینان ازعدم تاثیر ترانسفورمر رکتیفایرهای  در اندازه گیری کل ترانسفورمر رکتیفایرها باهم سنکرون شده و به   IR DROUP مجاور و حذف کامل  صورت همزمان روشن و خاموش شوند.