جعبه کنترل جریان (Current Control Box) :

 

جعبه کنترل جریان مانند جعبه تقسیم می باشد با این تفاوت که  داخل آن مقاومت متغیر نصب شده است. ابعاد جعبه کنترل جریان بر اساس دو پارامتر توان تلفاتی داخل جعبه و درجه حفاظتی آن محاسبه می گردد.

از تجهیزات جانبی که داخل جعبه کنترل جریان نصب می شود عبارتند از:

شنت ، آمپرمتر ، سلکتور سوییچ ، فن خنک کننده و...  .

 

موارد استفاده جعبه کنترل جریان 

* در مسیر مثبت ومنفی سیستم حفاظت کاتدی جهت کنترل جریان تزریقی و برگشتی سازه تحت حفاظت به دلیل همسان نمودن ولتاژ حفاظتی در بخش های مختلف سازه های تحت حفاظت.

* برای باند نمودن سازه های تحت حفاظت مختلفی که می بایست تحت حفاظت کاتدی یک سیستم مشترک قرار گیرند.

* در محل تقاطع دو سازه متفاوت (مانند خطوط لوله زیر زمینی) که از دو سیستم حفاظت کاتدی مجزا تغذیه می شوند. این امر برای جلوگیری از خوردگی سازه مورد نظر در محل تقاطع به دلیل مسیرهای جریان که در الکترولیت به واسطه اختلاف ولتاژ دو سازه بوجود می آید به کار می رود.جعبه کنترل جریان می تواند به صورت دیواری و بر روی پایه نصب شود.

* این محصول در دو وضعیت  On loadو off load قابل ساخت واستفاده است.

 

 در صورت درخواست کارفرما امکان نصب شنت و آمپرمتر در ورودی وخروجی جعبه کنترل جریان وجود دارد.