جعبه اندازه گیری

 

از جعبه اندازه گیری جهت اندازه گیری پتانسیل حفاظتی سازه تحت حفاظت استفاده می گردد.تست پست مارکرها به طور معمول از جنس کربن استیل ساخته می شوندکه با توجه به محل نصب آن ها به دو نوع معمولی و مناسب نصب داخل منطقه خطر تقسیم می گردند. متداولترین نوع تست پست ها تک و یا دو ترمیناله می باشند.تست پست مارکردر خطوط لوله به عنوان محل اندازه گیری پتانسیل و همچنین نشان دهنده محل دفن لوله استفاده می شود. تست پست مارکر ها به طور معمول در فواصل 500 یا 1000 متری در طول خط لوله و نقاطی که خط لوله از مسیر مستقیم خارج می شود همچنین نقاط تقاطع با جاده ، خطوط ریل آهن ، رودخانه ، خطوط لوله دیگرو... نصب می گردد.

تست پست مارکرها طبق درخواست سفارش دهنده می تواند از جنس بتن و یا به صورت زمینی نیز ساخته شوند. پوشش خارجی آن ها کربن استیل با پوشش رنگ مایع آلکیدی، الکترواستاتیک پودری، صنعتی و اپوکسی، پوشش گالوانیزه و... می تواند اعمال گردد.

* برای باند نمودن سازه های تحت حفاظت مختلفی که می بایست تحت حفاظت کاتدی یک سیستم مشترک قرار گیرند.

* در محل تقاطع دو سازه متفاوت (مانند خطوط لوله زیر زمینی) که از دو سیستم حفاظت کاتدی مجزا تغذیه می شوند. این امر برای جلوگیری از خوردگی سازه مورد نظر در محل تقاطع به دلیل مسیرهای جریان که در الکترولیت به واسطه اختلاف ولتاژ دو سازه بوجود می آید به کار می رود.جعبه کنترل جریان می تواند به صورت دیواری و بر روی پایه نصب شود.

* این محصول در دو وضعیت  On loadو off load قابل ساخت واستفاده است.