تستر کیت عایقی

 

جهت تست عایقی کیت های استفاده شده در فلنچ ها، از دستگاه  RF Tester  استفاده می شود. تست مذکور توسط ارسال موج رادیویی انجام می پذیرد. یکی از تست های توصیه شده برای میزان عایقی کیت ها، تست رادیو فرکانسی می باشد. استفاده از دستگاه مگر در تست کیت های عایقی با توجه به اینکه ممکن است مدار مربوطه از طریق سیستم ارتینگ برقرار شود، مورد اطمینان نمی باشد.