اسپارک گپ

 

اسپارک گپ بر روی فلنچ هایی که دارای کیت عایقی هستند نصب می گردد. با توجه به اینکه واشرهای عایقی میانی کیت عایقی در برابر ولتاژ مشخصی مقاومت الکتریکی و فیزیکی دارند که ممکن است در هنگام صاعقه و یا خطاهای احتمالی گسکت (واشر عایقی میانی) صدمه ببیند.

به همین دلیل برای حفاظت گسکت از اسپارک گپ استفاده می شود. عملکرد اسپارک گپ بدین صورت بوده که در هنگام بوجود آمدن خطا ویا صاعقه ، مسیر جریان را از مدار خود بسته ودر نتیجه آسیبی به کیت عایقی وارد نمی آید.کاربرد دیگر اسپارک گپ جلوگیری از ایجاد جرقه در دو لبه فلنچ می باشد که جلوگیری از این اتفاق در داخل محیط های مخاطره آمیز از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.